ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & STEM Education สำหรับครูคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & STEM Education สำหรับครูคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21”

วันที่ : 07 มีนาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & STEM Education สำหรับครูคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  นำโดย ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมจัดกระบวนกรให้ โดยใช้ (Professional Learning Community : PLC) ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูกว่า 20 ท่าน เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายแบบและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next