ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
มจธ.รับรางวัล“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > มจธ.รับรางวัล“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

วันที่ : 08 มีนาคม 2560
โดย : กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 และรางวัล TWAS Prize for Young Scientists in Thailand  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 
โดยในปีนี้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัล
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 1 เรื่อง ได้แก่ ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และคณะ รางวัลระดับดีมาก ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง นวัตกรรมเครื่องตรวจลายนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม
 
รางวัลวิทยานิพนธ์ 3 เรื่อง ได้แก่ ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ รางวัลระดับดีเด่น วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาคสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคในพื้นที่ทุรกันดาร, ดร.มาริษา ไร่ทะ รางวัลระดับดีมาก วิทยานิพนธ์ เรื่อง กระบวนการผลิตไบโอดีเซล และเอทานอลจากผลิตภัณฑ์ปาล์มโดยใช้ปฏิกิริยาเร่งทางชีวภาพ และ ดร.พรลดา ดาวรัตนชัย รางวัล ระดับดี วิทยานิพนธ์ เรื่อง การเปลี่ยนวัสดุชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเป็นสารประกอบฟิวแรนผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิส/ดีไฮเดรชั่นโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next