ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาพข่าวงาน : Strategic Research Kick-off Meeting: Sustainable Energy & Environment
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาพข่าวงาน : Strategic Research Kick-off Meeting: Sustainable Energy & Environment

วันที่ : 10 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ. ได้จัด Strategic Research Kick-off Meeting: Sustainable Energy & Environment ซึ่งประกอบด้วย 6 subthemes ได้แก่

1. Energy Efficiency

2. Energy System Integration

3. Renewable and Alternative Energies

4. Energy & Environmental Policy

5. Earth System & Climate Change และ

6. Sustainable Environmental Technology

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ. กล่าวเปิดงาน

นอกจากนี้ รศ.ดร. ธำรงรัตน์  มุ่งเจริญ ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สวทช. มาให้การบรรยายเรื่อง แนวทางงานวิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศและการสนับสนุนจากภาครัฐ รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มจธ.บรรยายเรื่อง แผนนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิจัย มจธ. บรรยายเรื่อง ทิศทาง Strategic Research Themes: Sustainable Energy & Environment ใน มจธ. และ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ให้ข้อมูลแนวทางการสนับสนุน Research Themes จาก มจธ. เพื่อเป็นเวทีในการหารือรับทราบแนวทางการวิจัย และโจทย์วิจัยร่วมกัน รวมทั้งวางกรอบการจัดทำ Roadmap งานวิจัยทางด้าน Sustainable Energy & Environment ให้สามารถสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อมหาวิทยาลัยและตอบสนองนโยบายของประเทศต่อไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next