ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ คว้า 2 รางวัล จากการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ คว้า 2 รางวัล จากการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ

วันที่ : 31 มีนาคม 2560
โดย : คณะทำงาน R2R คณะวิทยาศาสตร์

บุคลากรสายสนับสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ คว้า 2 รางวัล ดังนี้
-  รางวัลชมเชย จากการนำผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงาน "การศึกษาคุณภาพการให้บริการวิชาการในงานด้านการวิเคราะห์/ทดสอบและงานด้านการจัดอบรมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐาน" นางรัตน์ฐาน์อร อาชีวระงับโรค และ นายพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์ จากจำนวนผลงานที่นำเสนอทั้งสิ้น 18 ผลงาน
-  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน "ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการให้บริการนักศึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" นางสาวสุนทรี สุขเกษม จากจำนวนผลงานที่นำเสนอทั้งสิ้น 31 ผลงาน

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่มีคุณภาพของนายรุ่งฤทธิ์ หวังอารีย์ นำเสนอแบบบรรยาย  "การลดขั้นตอนการทำงานการอนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี" และของคุณดรุณี พินิจ และ คุณรัตน์ฐาน์อร อาชีวระงับโรค  นำเสนอแบบโปสเตอร์  "การวัดและประเมินผลรูปแบบการให้บริการของฝ่ายการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"

ในการนำเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9  "จามจุรีวิชาการ" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ปขมท. เป็นเจ้าภาพจัดการ อีกทั้งมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และมี ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด  ภายในงานมีการประกวดและนำเสนอผลงานการวิจัย ของบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีผู้สนใจผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน  350 คน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next