ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทย์ ภาควิชาจุลฯ นำนักศึกษาเยี่ยมชมดูงานบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะวิทย์ ภาควิชาจุลฯ นำนักศึกษาเยี่ยมชมดูงานบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

วันที่ : 12 เมษายน 2560
โดย : ภาควิชาจุลชีววิทยา คระวิทยาศาสตร์ มจธ.

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะวิทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา นำนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4  จำนวน 29 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด นักศึกษาเรียนรู้ในส่วนกระบวนการผลิตเบียร์ น้ำดื่ม และโซดา อีกทั้งยังได้ข้อมูลส่วนผสมของผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป ตลอดจนขั้นตอนการบรรจุสินค้าเพื่อนำออกจำหน่ายต่อไป สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนในรายวิชา FST 456  BEVERAGE TECHNOLOGY มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรในการมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education) โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)โดยนักศึกษายังสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้มี รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next