ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทย์ จุลชีววิทยา จัดฝึกอบรมและสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 7
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะวิทย์ จุลชีววิทยา จัดฝึกอบรมและสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 7

วันที่ : 12 เมษายน 2560
โดย : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ได้จัดฝึกอบรมและสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 เป็นการจัดฝึกอบรมฯ ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 36 คน และวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีการจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ณ ห้อง MI 405 – 406 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา มีจำนวนผู้เข้าสอบขอใบอนุญาตฯ ทั้งสิ้น 66 คน 

สำหรับการจัดฝึกอบรมและสอบฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคให้มีกรอบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้

อีกทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชาจุลชีววิทยาในด้านการสนับสนุนงานบริการวิชาการสู่สังคมและในฐานะเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next