ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
นักศึกษาจุลชีววิทยา คณะวิทย์ จัดโครงการไมโครอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > นักศึกษาจุลชีววิทยา คณะวิทย์ จัดโครงการไมโครอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 18 เมษายน 2560
โดย : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

เมื่อวันที่ 7 – 11 เมษายน 2560 คณะนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “ไมโครอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาและทำประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการจัดการ (Management Skills)  และการทำงานเป็นทีม  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนานักศึกษา KMUTT-Student QF โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคุณครู ชาวบ้านบริเวณโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 170 คน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next