ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
นักศึกษาวิทย์-อาหาร คณะวิทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Innovation WiL Event # 6
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > นักศึกษาวิทย์-อาหาร คณะวิทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Innovation WiL Event # 6

วันที่ : 03 พฤษภาคม 2560
โดย : ภ่าควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าะนบุรี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นางสาวพรธีรา รัตนรัตน์ และนายภัทรธร สุขสมนิรันดร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ หัวข้อ Innovation ระดับปริญญาตรี จากผลงาน “การใช้พลาสมาและเลือดไก่ผงในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก” โดยมี รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และ ดร.โชติกา วิริยะรัตนศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

จากงานนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรการบูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกับการทางาน ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยคณะทางานส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน ภายใต้กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร สานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ. โดยมี รศ.สุวิทย์ เตีย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และดร.สรัญญา ทองเล็ก ประธานคณะทางานโครงการ WiL มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next