ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบสะเต็ม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบสะเต็ม

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบสะเต็ม ภายใต้ “โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ให้แก่ คุณครูวิทยากรต้นแบบและคุณครูวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 60 ท่าน โดยมี ผศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ หัวหน้าโครงการฯ และทีมวิทยากรดำเนินงานเป็นผู้จัดอบรมให้ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา, วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง Pedagogy Studio (ชั้น 14) มจธ. และวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้คุณครูวิทยากรต้นแบบ และคุณครูวิทยาศาสตร์สะท้อนสะท้อนความคิดเห็นและปัญหาในให้คำปรึกษาในการเรียนการสอน อีกทั้งตระหนักถึงความสาคัญในเทคนิคต่าง ๆ ตามหลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ โมดูลความปลอดภัย และโมดูลมาสนุกกับเรา เพื่อรับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ตามหลักสูตรรวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาต่อไปได้

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next