ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้โครงการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดมาบข่า จังหวัดระยอง จำนวน 54 คน โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ และ ดร.สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มจธ. เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูตามกระบวนการ โดยเล็งเห็นถึงกระบวนการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมกันเพื่อทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และสะท้อนผลการปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next