ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวสู่ชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวสู่ชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 11-12  พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวสู่ชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ(Professional Learning Community : PLC) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง  โดยมีทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ประกอบด้วย ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พินิจ ดร.กีรติ ตันเสถียร และ ดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมที่พัฒนาครูผู้สอน ที่ใช้กระบวนการ PLC : Professional Learning Community พัฒนาการศึกษาในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ ความสำเร็จ หรือการล้มเหลวจากการสอน โดยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างครูได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ มากกว่า 40 ท่าน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next