ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทย์ ปีการศึกษา 2559
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทย์ ปีการศึกษา 2559

วันที่ : 07 มิถุนายน 2560
โดย : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทย์ มจธ.

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2560 ภาควิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษยเก่า เข้าร่วมจำนวน 120 คน โดยมี ผศ.ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับนักศึกษา อีกทั้ง ผศ.ดร.สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ได้แนะนำทางหลังสำเร็จการศึกษา และคณาจารย์ภาควิชาได้ร่วมให้โอวาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ มีพิธีบายศรีผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดพิธีบายศรีมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาเป็นผู้อุทิศตน เสียสละ และให้กับภาควิชามาโดยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 2 คน


- นายหฤษฏ์  บุณยพุทธิกุล  รหัสนักศึกษา 56090501015
- นางสาวฬุจิภัณฑ์  เกียรติธนนันทน์  รหัสนักศึกษา  56090501244


จากนั้นมีการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้แนวทางกับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นพรัตน์ ขำพลับ มาเป็นวิทยากร (ศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์) ในหัวข้อ จากชีวิตนักศึกษาสู่ชีวิตการทำงาน ด้านทัศนคติ เทคนิคต่างๆ สู่การทำงาน และการเข้าใจตนเองสู่การดำเนินชีวิต” และมีรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "เส้นทางเดินบัณฑิต Micro"  ในช่วงสุดท้ายมีการบันทึกภาพหมู่ เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับทำเนียบรุ่น 32 ต่อไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next