ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ’59
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > โครงการกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ’59

วันที่ : 15 มิถุนายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559  ขึ้น ณ ต้นซุง รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทีมสโมสรนักศึกษารุ่นพี่ พร้อมกล่าวเปิดงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านกิจกรรม การแบ่งเวลาเรียนกับการทำกิจกรรม การถ่ายทอดงานให้แก่คณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ซึ่งได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสโมสรนักศึกษาไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมเชิงสันทนาการ พร้อมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม การประกันคุณภาพ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์กับกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งหลักการการเขียนโครงการที่ดี แนะนำอัตลักษณ์องค์กรที่ถูกต้อง และการให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้มีผู้ร่วมสัมมนาโครงการดังกล่าวฯ มากกว่า 60 คน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next