ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการสืบแสงเทียน’2559
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการสืบแสงเทียน’2559

วันที่ : 01 สิงหาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการสืบแสงเทียน ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้องเรียน CB 30204  โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดข้อคิดเห็นและประสบการณ์ความรู้จากอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของแต่ละภาควิชาฯ  และเลขานุการคณะฯ อีกทั้งมีการบรรยายสรุปการดำเนินกิจกรรม  โครงการ งบประมาณ ข้อคิดเห็น อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากนายฐิติพงษ์ เรืองสม นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังเป็นการส่งมอบงานต่อให้กับนายศุภกฤต ศรีวรมย์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 และคณะดำเนินงานต่อไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next