ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาข้าราชการครู (สพฐ.)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาข้าราชการครู (สพฐ.)

วันที่ : 01 สิงหาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาข้าราชการครู (สพฐ.) โดยเปิดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 15 หลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom, หลักสูตรการสร้างห้องเรียนให้มีชีวิต ด้วย Active Learning & Flipped Classroom เป็นต้น โดยโครงการอบรมนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 - 24 กันยายน 2560 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเลือกเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตามความถนัดของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาครูตามสมรรถนะอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของผู้เรียน พร้อมกับส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สูงขึ้นอีกทั้งได้ปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สู่มาตรฐานสากล โดยเน้นวิธีการสอนจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next