ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่’ 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่’ 2560

วันที่ : 03 สิงหาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ โรงฝึกพลศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และสโมสรนักศึกษา    เข้าร่วมงานพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ เกี่ยวกับการเรียนการสอน คุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบ และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับวิชาชีพที่นักศึกษาได้เลือกเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบรรยากาศภายในงานกิจกรรมมีการชมวีดิทัศน์แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และสโมสรนักศึกษาของคณะฯ รวมทั้งยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (FIET QF) โดยผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยอาจารย์พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ โดยกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ. การแนะนำทีมนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาปี 2560 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมจากนายฐิติพงษ์ เรืองสม นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  รวมทั้งมีการแสดงจากคฑากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ และการแสดงจากผู้นำเชียร์ของคณะฯ เป็นต้น ทั้งนี้มีผู้เข้ากิจกรรมดังกล่าวฯ มากกว่า 650 คน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next