ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ “การส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ “การส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ : 08 สิงหาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ณ โรงแรม เวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี นำทีมโดย ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตธีรพันธ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการบริการหลักสูตรฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 20 คน โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางสร้างวิธีการดำเนินการจัดเรียนการสอน และการวัดผลให้ได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาและหลักสูตร การบริหารและการดำเนินระบบ WiL พร้อมทั้งหาแนวทางการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาและกระบวนการวัดสมรรถนะของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรและรายวิชาในอนาคตต่อไป


< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next