ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทีม“นวัตกรรมประชาธิปไตยผ่านการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รับรางวัลชมเชยระดับประเทศในโครงการ “ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ทีม“นวัตกรรมประชาธิปไตยผ่านการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รับรางวัลชมเชยระดับประเทศในโครงการ “ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560”

วันที่ : 04 ตุลาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ.

เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในทีม“นวัตกรรมประชาธิปไตยผ่านการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมด้วย รศ.ดร.กุลธิดา  ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ  และ รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล  เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ “ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2560” ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมประชาธิปไตย นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ นำเสนอผลงานบนเวที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ และเยี่ยมชมรัฐสภา ซึ่งทีมดังกล่าวฯ ได้รับรางวัล “ชมเชย” ประเภทนักเรียน นักศึกษาระดับประเทศ พร้อมรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทกับนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพในโรงเรียน /สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติ ในการสร้างสามัคคีสมานฉันท์ในสังคมต่อไป

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next