ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดอบรมครูประจำการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร “การใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ด้วยจิตศึกษา”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดอบรมครูประจำการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร “การใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ด้วยจิตศึกษา”

วันที่ : 18 ตุลาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในหลักสูตร “การใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ด้วยจิตศึกษา” จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 30 ท่าน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 และ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม 3 โดยมี ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย หัวหน้าโครงการฯ ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และดร.พรรษา เอกพรประสิทธิ์ เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นที่สาระระหว่างครูและผู้เรียน การสร้างมุมมองใหม่เกี่ยวกับห้องเรียนให้แก่ครู เช่น พื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนที่มีความสำคัญต่อหารเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างกิจกรรมตามวิถีการเรียนรู้เพื่อศิษย์  โดยประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวกร่วมกับกิจกรรมสุทนทรียสนทนา (Dialogue) และเป็นผู้ฟังอย่างใคร่ครวญ (Deep listening) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความประทับใจแก่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างยิ่ง


< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next