ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Education 4.0 ” ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดโครงการพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Education 4.0 ” ประจำปี 2560

วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการพัฒนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Education 4.0” ประจำปี 2560 ขึ้น ณ หอเกียรติยศ อาคารเรียนรวม 3  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ และคณาจารย์กล่าวต้อนรับร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาทกับบัณฑิตใหม่ ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Education 4.0 เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาคนให้มีสมรรถนะ ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันมีจำนวนมาก ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการค้นหาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับสามารถสร้างผู้เรียนที่มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการ สนับสนุนการคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถพึ่งพาตนเองได้ จากนั้นถ่ายภาพหมู่และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ทั้งสิ้น 100 คน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next