ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มจธ. จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “เทคนิคการทำการตลาด Online Training”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มจธ. จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “เทคนิคการทำการตลาด Online Training”

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 7 และ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติจากคุณพีระพงศ์ ว่องกุลวัฒน์ ที่ปรึกษาด้าน Online Marketing มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการทำการตลาด Online Training” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา ETM 311 การฝึกอบรมสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 90 คน ณ ห้องเรียน CB 30910 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่นักศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มากด้วยประสบการณ์ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรและนักศึกษา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next