ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การรำกลองยาวเถิดเทิง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การรำกลองยาวเถิดเทิง

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การรำกลองยาวเถิดเทิง ณ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการในรายวิชา LTM 652 หลักและทฤษฎีสื่อสารมวลชน โดยมี นางสาวเกศริน ถั่วทอง ประธานโครงการ รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล และนายเฉลิมศักดิ์ ลีวังษี ประธานชุมชนกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการดังกล่าวฯ ภายในงานมีการมอบชุดอุปกรณ์เครื่องดนตรีในการบรรเลงวงกลองยาวและชุดรำกลองยาว  ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการตีกลองยาว การรำกลองยาว การแต่งกายและแต่งหน้าให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถต่อยอดเพื่อนำไปประกอบอาชีพ ตลอดจนถึงร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มจธ.และชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบของจากโครงการ “ไม่ใช้ ให้เรา” ซึ่งเป็นการนำของบริจาคจากนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ มามอบให้กับชุมชน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกิจกรรมนันทการส่งเสริมความรู้และละลายพฤติกรรมให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน ส่งเสริมให้เป็นคนดีของชุมชนและของชาติต่อไป โดยกิจกรรมนี้เป็นที่สนใจของเยาวชน ผู้ปกครอง และผู้คนในชุมชนอย่างคับคั่ง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next