ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ นักศึกษา และเยาวชน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ นักศึกษา และเยาวชน

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ดร.ประภัสสร วงษ์ดี และ ดร.ปกรณ์  สุปินานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาฯ นำนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าในรายวิชา FEM 411 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และรายวิชา FEM 313 การพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันโดยให้นักศึกษาได้ฝึกพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้สำหรับพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนของกลุ่มตนเอง และนำกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน พร้อมวัดผลการจัดกิจกรรมกับเยาวชนที่เข้าร่วมเรียนรู้ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมความพร้อมของการเป็นครูนักนักวิจัย และส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูในด้านจรรยาบรรณที่มีต่อสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครังนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1.การพัฒนาความคิดสนร้างสรรค์ 2.การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างความเข้าใจ ความรู้ และได้รับความสนใจแก่เยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้ง 2 วัน มากกว่า 100 คน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next