ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟ้ฟ้า มจธ. เยี่ยมชมดูงานเส้นใยแก้วนำแสง ระบบสื่อสารดาวเทียม และแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟ้ฟ้า มจธ. เยี่ยมชมดูงานเส้นใยแก้วนำแสง ระบบสื่อสารดาวเทียม และแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     พร้อมด้วยอาจารย์กัญญุมา จิตจำนอง และอาจารย์ศิริชัย งามละม้าย อาจารย์ประจำรายวิชาฯ ECE 440 (Microwave Engineering) จัดโครงการทัศนศึกษา เยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารระบบโครงข่าย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.สถานีดาวเทียมศรีราชา ศึกษาดูงานขบวนการการกำเนิดคลื่นไมโครเวฟ การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ  2.สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำแสง โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำภายในประเทศที่มีเสถียรภาพสูง และมีความสำคัญต่อระบบโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศ (CAT) 3.อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวฯ ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ และประโยชน์จากสถานประกอบการจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next