ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ลงนามความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับวิทยาลัยไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ลงนามความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับวิทยาลัยไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ)

วันที่ : 04 ธันวาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวัน 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับวิทยาลัยไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ) โดยมี ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ ผู้ดูแลและกำกับงานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกับวิทยาลัยไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ) จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการลงนามดังกล่าวฯ เป็นการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาการศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาเครือข่ายที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและงานวิชาการ โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ผ่านความเชื่อมโยงจากนักศึกษาผู้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ สถานประกอบการนั้น ๆ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next