ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการค่ายอาสาครูช่างโยธาบูรณาการความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > โครงการค่ายอาสาครูช่างโยธาบูรณาการความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13

วันที่ : 27 ธันวาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาครูช่างโยธาบูรณาการความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13  ณ โรงเรียนวัดน้ำใส ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี อาจารย์อินทร์ธิรา คำภีระ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมทภาควิชาครุศาสตร์โยธา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในกิจกรรมมีการนำความรู้จากวิชาที่เรียนทางวิชาชีพมาต่อยอดในการทำงานจริง  ปลูกจิตสำนึกด้านการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนถิ่นทุรกันดารให้แก่นักศึกษามาโดยตลอด โดยได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง) จำนวน 50 คน เข้ามาช่วยเหลือน้อง ๆ นักศึกษาในการทำกิจกรรม อาทิ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์  ปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่นบริเวณโดยรอบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำประโยชน์ให้แก่โรงเรียน และสังคมในชุมชนท้องถิ่นทุรกันดานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของชุมชนมากยิ่งขึ้น

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next