ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการครูช่างสามัคคี สร้างความดีสู่สังคม ครั้งที่ 9
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > โครงการครูช่างสามัคคี สร้างความดีสู่สังคม ครั้งที่ 9

วันที่ : 28 ธันวาคม 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมโครงการครูช่างสามัคคีสร้างความดีสู่สังคม ครั้งที่ 9  ณ โรงเรียนบ้านสายสนอง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี อาจารย์สุทธิพงษ์  โสภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ภายในโครงการมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้กับนักศึกษา เช่น การปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงสร้างฐานเสาธงโรงเรียนใหม่ การสร้างหรือเพิ่มเติมอาคารที่โรงเรียนต้องการไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงห้องสมุด โดยการปูกระเบื้องที่เพดาน ทาสี ปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL และสนามกีฬาเพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่น้องที่ด้อยโอกาสและมีการสอนหนังสือ จัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาน้อง ๆ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ๆ และชุมชน  ฝึกความสำคัญในการมีจิตอาสาจิตสาธารณะในการรับใช้สังคม ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษามีการทำงานอย่างเป็นระบบ ฝึกทักษะด้านงานช่าง เป็นผู้มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการปรับตัวและสามารถร่วมทำงานกับผู้อื่นได้ดีเยี่ยม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next