ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สอบราคาการจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SI 203 สำหรับติดตั้งเครื่อง NMR
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > สอบราคาการจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SI 203 สำหรับติดตั้งเครื่อง NMR

วันที่ : 17 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

1.  ชื่อโครงการ  จ้างเหมาปรับปรุงห้อง SI 203 สำหรับติดตั้งเครื่อง NMR

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร  1,842,000   บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

3.  ลักษณะงาน โดยสังเขป  จ้างเหมาปรับปรุงห้อง SI 203 สำหรับติดตั้งเครื่อง NMR  

4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  14 มีนาคม 2560  เป็นเงิน 1,841,982.71 บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่น-    หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)  จำนวน  10 แผ่น

5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (แบบ ปร. 5 ก)       จำนวน  1  แผ่น

5.3  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (แบบ ปร. 5 ข)       จำนวน  1  แผ่น

5.4 แบบสรุปราคากลาง  (แบบ ปร.6)                            จำนวน  1  แผ่น

 

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายประพนธ์  เรืองวุฒิชนะพืช              

6.2 นายกิตตินันท์  วงศ์มีทรัพย์                    

6.3 นายอุทัย  ศุจิสกุลวงศ์                            

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next