ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SI 203 สำหรับติดตั้งเครื่อง NMR
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SI 203 สำหรับติดตั้งเครื่อง NMR

วันที่ : 20 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SI 203 สำหรับติดตั้งเครื่อง NMR
--------------------------------------------------------

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SI 203 สำหรับติดตั้งเครื่อง NMR
        ราคากลางของงานจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SI 203 สำหรับติดตั้งเครื่อง NMR เป็นเงินทั้งสิ้น 1,841,982.71 บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็น (นิติบุคคล)  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน     ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย   ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานในการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร หรือผลงานประเภทเดียวกันที่จะจัดจ้างในครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) /สัญญา/งาน (ที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาคู่สัญญาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในวันยื่นซองสอบราคา

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์   ชั้น 3   อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี          หากผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดภายในวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น        จะถือเป็นเหตุกล่าวอ้างไม่รับรู้รายละเอียดของการสอบราคาครั้งนี้ไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  4  เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ  สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์   ชั้น 3   อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ห้องประชุมสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3   อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  15.00 น.    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-470-8404-6,8408-9    ในวันและเวลาราชการ    หรือดูประกาศได้ที่   www.kmutt.ac.th และ www.gprocurement.go.th (โดยจะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทเฉพาะหน้าแรก มาในวันติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา)

ประกาศ ณ วันที่  20 มีนาคม พ.ศ. 2560


(นายสุวิทย์ เตีย)
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศิริวรรณ/ร่าง/พิมพ์/ทาน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next