ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ซื้อระบบเครือข่ายอาคารหอพักหลังที่ 3 มจธ.ราชบุรี จำนวน 1 ระบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ซื้อระบบเครือข่ายอาคารหอพักหลังที่ 3 มจธ.ราชบุรี จำนวน 1 ระบบ

วันที่ : 17 มีนาคม 2560
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

1.ซื้อระบบเครือข่ายอาคารหอพักหลังที่ 3 มจธ.ราชบุรี

   จำนวน  1 ระบบ   ดังต่อไปนี้

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักคอมพิวเตอร์   

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  900,000  บาท

   (เก้าแสนบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 มีนาคม 2560

  เป็นเงิน 841,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   

  3.1อุปกรณ์ Switch Layer3  จำนวน  1  ตัว

      ราคากลางตัวละ  293,000   บาท 

     เป็นจำนวนเงิน   =   293,000  บาท

  3.2อุปกรณ์ Access Switch ขนาด  48  port

      จำนวน  7  ตัว ราคากลางตัวละ  64,000    บาท     

    เป็นจำนวนเงิน   =   448,000  บาท

  3.3อุปกรณ์ Access Switch  ขนาด  8  port

    จำนวน  1 ตัว ราคากลางตัวละ  20,000    บาท  

    เป็นจำนวนเงิน   =   20,000  บาท

  3.4อุปกรณ์ Wireless Access Point พร้อม Power

     Injector  จำนวนไม่น้อยกว่า   5   ตัว

     ราคากลางตัวละ  16,000    บาท 

     เป็นจำนวนเงิน   =  80,000   บาท

4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1  บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

    4.2  www.CDW.com

    4.3  www.thaiinternetwork.com

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    5.1ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์     ยินดีทิพย์          

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next