ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศสอบราคาราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารหอพักหลังที่ 3 มจธ. ราชบุรี จำนวน 1 ระบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศสอบราคาราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารหอพักหลังที่ 3 มจธ. ราชบุรี จำนวน 1 ระบบ

วันที่ : 21 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง  สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายอาคารหอพักหลังที่ 3 มจธ. ราชบุรี
---------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ  ระบบเครือข่ายอาคารหอพักหลังที่ 3 มจธ. ราชบุรี จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
1. อุปกรณ์ Switch Layer 3  จำนวน 1 ตัว
2. อุปกรณ์ Access Switch ขนาด 48 port  จำนวน 7 ตัว
3. อุปกรณ์ Access Switch ขนาด 8 port  จำนวน 1 ตัว
4. อุปกรณ์ Wireless Access Point พร้อม Power Injector จำนวน 5 ตัว

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ   ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
7.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานในการขายระบบเครือข่าย ในวงเงินไม่น้อยกว่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) /สัญญา/งาน และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ได้ทำการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จเรียบร้อยถึงวันที่ยื่นซองโดยวิธีสอบราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ โดยจะต้องแนบเอกสารดังนี้

7.1 สำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาคู่สัญญา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในวันยื่นซองสอบราคา  หรือ
7.2 สำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาใบสั่งซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในยื่นซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่   7 เมษายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ  ณ    สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ   ห้องประชุมสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่  สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในราคา ชุดละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่   7 เมษายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2470-8404-6,8408-9 ในวันและเวลาราชการหรือดูประกาศได้ที่  www.kmutt.ac.th  และ www.gprocurement.go.th         (โดยจะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทเฉพาะหน้าแรก มาในวันติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา)

ประกาศ ณ วันที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2560


(นายธนิตสรณ์ จิระพรชัย)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศิริวรรณ/ร่าง/พิมพ์/ทาน         

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next