ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ปั๊มน้ำเย็นของระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (กรณีที่3)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ปั๊มน้ำเย็นของระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (กรณีที่3)

วันที่ : 20 มีนาคม 2560
โดย : สำนักสวนอุตสาหกรรม

1.  ชื่อโครงการ   ปั๊มน้ำเย็นของระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักสวนอุตสาหกรรม

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  20 มีนาคม 2560

เป็นเงิน   103,897   บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)    -     บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  บริษัท เทคโนปั๊ม  จำกัด

4.2  บริษัท ไฮโดร วอเตอร์  ซัพพลาย จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1   นายพิเชษฐ         บวรโกศลจิต

5.2   นายรุ่งโรจน์        แซ่อุ้ย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next