ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ระยะที่ 2 ชั้น 13 และ 14 จำนวน 26 รายการ โดยวิธีพิเศษ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ระยะที่ 2 ชั้น 13 และ 14 จำนวน 26 รายการ โดยวิธีพิเศษ

วันที่ : 21 มีนาคม 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

1.ชื่อโครงการ   ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ระยะที่ 2  ชั้น 13 และ 14   จำนวน 26 รายการ โดยวิธีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารเคเอกซ์

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน)

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เป็นเงิน 5,486,454.37  บาท (ห้าล้านสตางค์)

      ราคา / หน่วย (ถ้ามี).....บาท

รายการที่ 1 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 190 ตัว ราคา 5,390.66 บาท/ตัว เป็นเงิน 1,024,225.40 บาท   

รายการที่ 2 โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง จำนวน 7 ตัว  ราคา 51,864.51  บาท/ตัว เป็นเงิน 363,051.57 บาท   

รายการที่ 3 โต๊ะทำงาน 8 ที่นั่ง  จำนวน 3 ตัว ราคา 68,772.11  บาท/ตัว เป็นเงิน 206,316.33 บาท   

รายการที่ 4 โต๊ะทำงาน 1 ที่นั่ง  จำนวน  46 ตัว ราคา 5,119.95 บาท/ตัว เป็นเงิน  235,517.70  บาท   

รายการที่ 5 โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง จำนวน 10 ตัว ราคา 38,534.98 บาท/ตัว เป็นเงิน 385,349.80  บาท   

รายการที่ 6 โต๊ะประชุม แบบที่ 1 จำนวน 1  ตัว  ราคา 12,411.47 บาท/ตัว เป็นเงิน 12,411.47 บาท   

รายการที่ 7 โต๊ะประชุม แบบที่ 2 จำนวน 3 ตัว ราคา 11,322.74 บาท/ตัว เป็นเงิน 33,968.22  บาท   

รายการที่ 8 โต๊ะประชุม แบบที่ 3 จำนวน  1  ตัว ราคา 12,988.20 บาท/ตัว เป็นเงิน 12,988.20  บาท   

รายการที่ 9 ตู้ล็อกเกอร์ จำนวน 9 ตัว ราคา 11,342.00 บาท/ตัว เป็นเงิน 102,078.00  บาท   

รายการที่ 10 ตู้สูง จำนวน 48 ตัว  ราคา 13,735.59 บาท/ตัว  เป็นเงิน 659,308.32  บาท   

รายการที่ 11 ตู้เตี้ย จำนวน 12 ตัว ราคา 5,143.49 บาท/ตัว  เป็นเงิน 61,721.88  บาท   

รายการที่ 12 บาร์สตูล จำนวน 18 ตัว ราคา 5,392.80 บาท/ตัว เป็นเงิน 97,070.40  บาท   

รายการที่ 13 สตูล แบบที่ 1 จำนวน 13 ตัว ราคา 15,022.80 บาท/ตัว เป็นเงิน 195,296.40  บาท   

รายการที่ 14 สตูล แบบที่ 2 จำนวน 1 ตัว ราคา 63,846.90 บาท/ตัว เป็นเงิน 63,846.90  บาท

รายการที่ 15 สตูลเดี่ยว จำนวน 61 ตัว ราคา 7,427.94 บาท/ตัว เป็นเงิน 453,104.34  บาท

รายการที่ 16 โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 10 ตัว ราคา 56,752.80 บาท/ตัว เป็นเงิน 567,528.00 บาท

รายการที่ 17 โซฟาชุด แบบที่ 1 จำนวน 2 ตัว ราคา 77,617.80 บาท/ตัว เป็นเงิน 155,235.60 บาท

รายการที่ 18 โซฟาชุด แบบที่ 2 จำนวน 6 ตัว ราคา 32,549.40 บาท/ตัว เป็นเงิน 195,296.40 บาท

รายการที่ 19 เก้าอี้ แบบที่ 1  จำนวน 18 ตัว ราคา 8,346.00 บาท/ตัว ป็นเงิน 150,228.00 บาท

รายการที่ 20 เก้าอี้ แบบที่ 2  จำนวน 8 ตัว ราคา 4,673.76 บาท/ตัว เป็นเงิน 37,390.08 บาท

 รายการที่ 21 โต๊ะกลาง แบบที่ 1 จำนวน 8 ตัว ราคา 15,440.10บาท/ตัว เป็นเงิน 123,520.80 บาท

 รายการที่ 22 โต๊ะกลาง แบบที่ 2 จำนวน 8 ตัว ราคา 22,116.90บาท/ตัว  เป็นเงิน 176,935.20 บาท

 รายการที่ 23 โต๊ะกลาง แบบที่ 3 จำนวน 3 ตัว ราคา 18,778.50 บาท/ตัว เป็นเงิน 56,335.50 บาท

 รายการที่ 24 โต๊ะกลาง แบบที่ 4 จำนวน 2 ตัว ราคา 6,638.28 บาท/ตัว  เป็นเงิน 13,276.56 บาท

 รายการที่ 25 โต๊ะข้าง จำนวน 1 ตัว ราคา 10,849.80 บาท/ตัว  เป็นเงิน 10,849.80 บาท

 รายการที่ 26 โต๊ะ จำนวน 9 ตัว ราคา 10,400.40บาท/ตัว  เป็นเงิน 93,603.60  บาท

 4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 บริษัท  ดูรีเฟล็กซ์  จำกัด

    4.2 บริษัท  กรุงธนเฮ้าส์ซิ่ง จำกัด

    4.3 บริษัท  เค.ที.ยูเทนซิล จำกัด

    4.4 บริษัท บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

   4.5 บริษัท แอมพส์ อินทีเรีย จำกัด

   4.6 บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเทค จำกัด

 5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

   5.1 นายประพนธ์           เรืองวุฒิชนะพืช             

   5.2 นายวรรณภพ           กล่อมเกลี้ยง                    

   5.3 นายผดุง              บุญเพ็ชร                

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next