ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีสอบราคา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีสอบราคา

วันที่ : 19 เมษายน 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

1. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,604,150 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 12 เม.ย.2560 เป็นเงิน 1,591,574.06 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการที่ 1. เก้าอี้รับรองทรงสูง จำนวน 5 ตัว ราคาต่อหน่วย   3,622.47 บาท เป็นเงิน   18,112.35 บาท
รายการที่ 2. เก้าอี้รับแขก จำนวน 16 ตัว ราคาต่อหน่วย 13,172.50 บาท เป็นเงิน 210,760.00 บาท
รายการที่ 3. โต๊ะรับแขก จำนวน 5  ตัว ราคาต่อหน่วย   8,529.77 บาท เป็นเงิน   42,648.85 บาท
รายการที่ 4. เก้าอี้ทำงานพนักงาน จำนวน 36 ตัว ราคาต่อหน่วย   6,589.86 บาท เป็นเงิน 237,234.96 บาท
รายการที่ 5. โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 5   ตัว ราคาต่อหน่วย   4,766.85 บาท เป็นเงิน   23,834.25 บาท
รายการที่ 6. เก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ราคาต่อหน่วย   1,792.25 บาท เป็นเงิน   17,922.50 บาท
รายการที่ 7. ชุดโต๊ะทำงานตัว L – 6 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย   118,459.70 บาท เป็นเงิน 118,459.70 บาท
รายการที่ 8. ชุดโต๊ะทำงานตัว L – 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย   156,359.64 บาท เป็นเงิน 156,359.64 บาท
รายการที่ 9. ชุดโต๊ะทำงานตัว L – 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ราคาต่อหน่วย   73,278.95 บาท เป็นเงิน 146,557.90 บาท
รายการที่ 10. ชุดโต๊ะทำงาน– 6 ที่นั่ง  จำนวน 1 ชุด ราคาต่อหน่วย 86,991.00 บาท เป็นเงิน   86,991.00 บาท
รายการที่ 11. ชุดโต๊ะทำงาน – 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ราคาต่อหน่วย 42,866.88 บาท เป็นเงิน   85,733.76 บาท
รายการที่ 12. โต๊ะประชุม จำนวน 4  ตัว ราคาต่อหน่วย 20,902.45 บาท เป็นเงิน   83,609.80 บาท
รายการที่ 13. เก้าอี้ประชุมล้อเลื่อน จำนวน  42 ตัว ราคาต่อหน่วย   6,007.52 บาท เป็นเงิน 252,315.84 บาท
รายการที่ 14. โต๊ะผู้บริหาร จำนวน 3  ตัว ราคาต่อหน่วย 23,267.15 บาท เป็นเงิน   69,801.45 บาท
รายการที่ 15. เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 3  ตัว ราคาต่อหน่วย   8,099.77 บาท เป็นเงิน   24,299.31 บาท
รายการที่ 16. ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน จำนวน 3 ใบ ราคาต่อหน่วย 5,644.25 บาท เป็นเงิน   16,932.75 บาท
4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท Centure จำกัด
4.2 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นางสาวพิมพ์ณรัตน์ เจริญมากสุวรรณ
5.2 นางสาวอดิภา เลิศสมาจาร
5.3 นางสาววญาธิป จันทรวงศ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next