ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประจำห้องพักอาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ จำนวน 11 รายการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประจำห้องพักอาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ จำนวน 11 รายการ

วันที่ : 21 เมษายน 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประจำห้องพักอาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------------------


 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์ประจำห้องพักอาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1. รายการที่ 1 เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น (S-01)   จำนวน 135 หลัง
2. รายการที่ 2 โต๊ะอ่านหนังสือ 1 ลิ้นชัก (S-02)  จำนวน 300 ตัว
3. รายการที่ 3 ตู้เสื้อผ้า (S-03)    จำนวน 300 ใบ
4. รายการที่ 4 เตียงนอนเหล็ก (T-01)   จำนวน 16 หลัง
5. รายการที่ 5 โต๊ะทำงาน 1 ลิ้นชัก (T-02)   จำนวน 16 ตัว
6. รายการที่ 6 ตู้เสื้อผ้า (T-03)    จำนวน 16 ใบ
7. รายการที่ 7 เตียงนอนเหล็ก (G-01)   จำนวน 12 หลัง
8. รายการที่ 8 โต๊ะทำงาน 1 ลิ้นชัก (G-02)   จำนวน 12 ตัว
9. รายการที่ 9 ตู้เสื้อผ้า (G-03)    จำนวน 12 ใบ
10. รายการที่ 10 เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น (SP-01)  จำนวน 15 หลัง
11. รายการที่ 11 โต๊ะอเนกประสงค์   จำนวน 50 ตัว

                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดภายในวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นจะถือเป็นเหตุกล่าวอ้างไม่รับรู้รายละเอียดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ไม่ได้ (ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ได้มาเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบและผู้มอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. 

กำหนดวันประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.45  น.  ถึง 11.15 น.
ณ  สถานที่ ประกวดราคา   บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค  จำกัด
กำหนดลงทะเบียนเวลา 10.00  น.  ถึง  10.30 น.
กำหนดทดสอบระบบเวลา 10.30  น.  ถึง  10.45 น.
กำหนดเริ่มเคาะราคาเวลา 10.45  น.  ถึง  11.15 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระหว่างวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่27 เมษายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2470-8404-6,8408-9 ในวันและเวลาราชการ หรือเปิดดูประกาศได้ที่ www.kmutt.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th (โดยจะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทเฉพาะหน้าแรก มาในวันติดต่อขอซื้อประกวดราคา)

ประกาศ ณ วันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2560


(นายประเสริฐ คันธมานนท์)
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศิริวรรณ/ร่าง/พิมพ์/ทาน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next