ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม รุ่น Biometra Tone 96G จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม รุ่น Biometra Tone 96G จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

วันที่ : 20 เมษายน 2560
โดย : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
          รุ่น Biometra Tone 96G   จำนวน 1 เครื่อง
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ภาควิชาจุลชีววิทยา
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
     ธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 160,500 บาท
    (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)       

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 19 เมษายน 2560
 เป็นเงิน 160,500 บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     4.1   บริษัท กิบไทย จำกัด
     4.2   บริษัท แพคซายน์ จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1   นายองอาจ  วัฒนชัยยิ่งยง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next