ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ตู้เลี้ยงเซลล์พร้อมระบบถ่ายภาพและควบคุมสภาวะแวดล้อม จำนวน 1 ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ตู้เลี้ยงเซลล์พร้อมระบบถ่ายภาพและควบคุมสภาวะแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

วันที่ : 20 เมษายน 2560
โดย : วิศวกรรมชีวภาพ

1. ชื่อโครงการ ตู้เลี้ยงเซลล์พร้อมระบบถ่ายภาพและควบคุมสภาวะแวดล้อม จำนวน 1 ชุด       

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ       หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร        5,500,000    บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

     เป็นเงิน      5,500,000       บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1  บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล 

4.2บริษัท ไรท์ไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน         

1.รศ.ดร.ขวัญชนก  พสุวัต            ลงชื่อ..........................................

2.ดร.สิรินทร์รัตน์    ศิริวิสูตร         ลงชื่อ..........................................

3.ดร.นงลักษณ์     ปล้องทองคำ     ลงชื่อ..........................................

อนุมัติ

 

 (รศ.ดร.บัณทิต  ฟุ้งธรรมสาร)

........./......./..........

 

 

 


  

 

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

c  ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ วันที่..................................

c   ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) วันที่.........................

หมายเหตุ:  ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง 2 นี้ทุกแบบฟอร์มการประกาศเปิดเผยราคากลางตามที่ ป.ป.ช.กำหนด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next