ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างเหมาปรับปรุงโรงงานต้นแบบผลิตยาชีวภาพวัตถุแห่งชาติ จำนวน 1 งาน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างเหมาปรับปรุงโรงงานต้นแบบผลิตยาชีวภาพวัตถุแห่งชาติ จำนวน 1 งาน

วันที่ : 20 เมษายน 2560
โดย : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ชื่อโครงการ  จ้างเหมาปรับปรุงโรงงานต้นแบบผลิตยาชีวภาพวัตถุแห่งชาติ จำนวน 1 งาน

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน 

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,000.00 บาท

3.  ลักษณะงานโดยสังเขป

            ซ่อมแซมรอยร้าวภายใน ภายนอกอาคาร และซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งใต้อาคาร 

4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่                                    เป็นเงิน  446,701.97 บาท

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)           จำนวน  3  แผ่น

5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5 ก)                                      จำนวน  1  แผ่น

5.3  แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ  ปร.5 ข)                             จำนวน 1 แผ่น

5.4  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  (แบบ  ปร.6)             จำนวน  1  แผ่น

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  นายผดุง                     บุญเพ็ชร          ประธานกรรมการ

2.  นายพรภิรมย์              แก้วศิริ             กรรมการ

3.  นายพยุง                    ตุ้มนิ่ม    กรรมการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next