ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร EDIsecure XID 8300 จำนวน 10 ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร EDIsecure XID 8300 จำนวน 10 ชุด

วันที่ : 20 เมษายน 2560
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

 

1. ชื่อโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร

     EDIsecure XID 8300 จำนวน 10 ชุด   ดังต่อไปนี้

    1.1  Color ribbon CMYK : DIC10216    จำนวน 10 ม้วน    

     1.2  Retransfer Film : DIC10319            จำนวน 10 ม้วน    

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักคอมพิวเตอร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  150,000  บาท  

      (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

      เป็นเงิน  140,000    บาท   (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   

 4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

      4.1  บริษัท   เอเชีย ดอท   จำกัด         

      4.2  บริษัท  สมาร์ท พริ้นท์ เทคโนโลยี  จำกัด

      4.3  บริษัท ธิงค์พอส  จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

 5.1  นายธีรยุทต์    ปั้นมีรส             

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next