ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
งานแก้ไขจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยี ระยะที่ 2 (งานพิ่ม-ลด)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > งานแก้ไขจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยี ระยะที่ 2 (งานพิ่ม-ลด)

วันที่ : 21 เมษายน 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

1.  ชื่อโครงการ    งานแก้ไขจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการออกแบบและเทคโนโลยี ระยะที่ 2  (งานพิ่ม-ลด)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

       
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร  98,000,000 บาท   ( เก้าสิบแปดล้านบาทถ้วน )      

                        
3.  ลักษณะงาน โดยสังเขป     ตกแต่งภายในอาคารเคเอกซ์      


4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  16 มีนาคม 2560  เป็นเงิน    86,262,474.53  บาท (แปดสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์)     

          
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน  50  แผ่น

5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก )   จำนวน   1   แผ่น

5.3  แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข )   จำนวน   1   แผ่น

5.4  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6 ) จำนวน   1   แผ่น   


6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายประพนธ์ เรืองวุฒิชนะพืช  

6.2 นายไมเคิล ปริพล   ตั้งตรงจิตร        

6.3 นายณัฐสิทธิ์  เล็กเจริญวงศ์

6.4 นายกรรัฐพล ภูกิจวิรัชต์กุล        

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next