ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขออนุมัติจัดจ้างเหมาจัดทำระบบสำหรับเครื่องตัดชิ้นเนื้อด้วยน้ำ จำนวน 1 ระบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ขออนุมัติจัดจ้างเหมาจัดทำระบบสำหรับเครื่องตัดชิ้นเนื้อด้วยน้ำ จำนวน 1 ระบบ

วันที่ : 21 เมษายน 2560
โดย : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทำระบบสำหรับเครื่องตัดชิ้นเนื้อด้วยน้ำ จำนวน 1 ระบบ 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 เมษายน 2560
เป็นเงิน 489,989.74 ราคา/หน่วย (ถ้ามี).............-.............บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องบุญพิทักษ์
4.2 บริษัท เอ็นแอนด์เอส ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
4.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. ดับบลิว แมชชีนเนอร์รี่  

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายพงศกร พลจันทรขจร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next