ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศสอบราคาจ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศสอบราคาจ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 10 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง  สอบราคาจ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
--------------------------------------------------------

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็น  (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน     ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ฯ   ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการตรวจสุขภาพในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการที่ครอบคลุมการตรวจสุขภาพทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถให้บริการตรวจสุขภาพได้ไม่น้อยกว่า 1,000 คนต่อวัน และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่ได้ทำการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จเรียบร้อยถึงวันยื่นซองสอบราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือได้ โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาคู่สัญญาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในวันยื่นซองสอบราคา

    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ  สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ   ห้องประชุมสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 50 บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา  9.00 น. ถึงเวลา  15.00 น.    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-470-8404-6,8408-9 ในวันและเวลาราชการ   หรือดูประกาศได้ที่   www.kmutt.ac.th และ www.gprocurement.go.th (โดยจะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เฉพาะหน้าแรกและภพ.20มาในวันติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา)


ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560


(นายสุเมธ  อังคะศิริกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                 
อดิภา/ร่าง/พิมพ์/ทาน

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next