ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ซื้อชุมประชุมทางไกล จำนวน 1 ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ซื้อชุมประชุมทางไกล จำนวน 1 ชุด

วันที่ : 09 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ ซื้อชุมประชุมทางไกล จำนวน  1 ชุด

 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 255,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 9 สิงหาคม 2560

     เป็นเงิน 254,660 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1  ใช้ราคาที่เคยจ้างหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ

           ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ IV6007-042  ลงวันที่  27 กรกฎาคม 2560

           ในปีงบประมาณ 2560 จัดจ้างในราคา 254,660 บาท

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นายชัชวาล   ศิริพันธุ์       

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next