ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ซื้อระบบไมโครโฟนชุดประชุม จำนวน 1 ระบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ซื้อระบบไมโครโฟนชุดประชุม จำนวน 1 ระบบ

วันที่ : 09 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ ซื้อระบบไมโครโฟนชุดประชุม จำนวน 1 ระบบ ดังต่อไปนี้

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 650,000 บาท   (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 9 สิงหาคม 2560

     เป็นเงิน 647,992 บาท   (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)   

4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     4.1  บริษัท ชัยบูรณ์อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด        

     4.2  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิต ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)

     4.3  MDCD Distribution Co.,Ltd.

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1  นายสุกรี  ยีดิน           

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next