ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร WORKSHOP & GREEN HOUSE
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร WORKSHOP & GREEN HOUSE

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร WORKSHOP  & GREEN HOUSE 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคา         จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร WORKSHOP  & GREEN HOUSE   จำนวน  1  หลัง   
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  11,442,600.96  บาท   (สิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทเก้าสิบหกสตางค์ )   

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว   
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงาน ก่อสร้างอาคาร หรือผลงานประเภทเดียวกันที่จะจัดจ้างในครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า  5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)/สัญญา/งาน (ที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ    หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาคู่สัญญาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในวันยื่นซองประกวดราคา 
9.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรโยธาตามที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่าระดับภาคีที่ยังไม่ขาดอายุ เป็นผู้ควบคุมงานตลอดเวลาก่อสร้างตามสัญญา โดยต้องแนบสำเนาใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในวันยื่นซองประกวดราคา
10.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการที่ได้รับใบอนุญาต   (จป. วิชาชีพ)    เป็นผู้ดูแลตลอดเวลาก่อสร้างตามสัญญา โดยจะต้องแนบหลักฐานสำเนาใบอนุญาตดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในวันยื่นซองประกวดราคา
11.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่มีความรู้ความสามารถตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ โดยจะต้องแนบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ในวันยื่นซองประกวดราคา

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หากผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดภายในวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นจะถือเป็นเหตุกล่าวอ้างไม่รับรู้รายละเอียดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ไม่ได้ (ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่ได้มาเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบและผู้มอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30น. ถึง16.30 น.  

กำหนดวันประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560เวลา 10.45 น.  ถึง 11.15 น.
ณ  สถานที่ ประกวดราคา   บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค  จำกัด 
กำหนดลงทะเบียนเวลา 10.00   น.  ถึง   10.30 น.
กำหนดทดสอบระบบเวลา 10.30 น.  ถึง10.45 น.
กำหนดเริ่มเคาะราคาเวลา10.45 น.  ถึง 11.15 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  ชั้น 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2470-8404-6,8408-9 ในวันและเวลาราชการ หรือเปิดดูประกาศได้ที่ www.kmutt.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th (โดยจะต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เฉพาะหน้าแรก ในวันติดต่อขอซื้อประกวดราคา)

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560


(นายศักรินทร์  ภูมิรัตน)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชุติมา/ร่าง/พิมพ์/ทาน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next