ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างเหมาก่อสร้างบันไดขึ้นอาคารหอพักหลังที่ 3 มจธ.(ราชบุรี) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กรณีที่ 3
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างเหมาก่อสร้างบันไดขึ้นอาคารหอพักหลังที่ 3 มจธ.(ราชบุรี) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กรณีที่ 3

วันที่ : 10 สิงหาคม 2560
โดย : ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

1.  ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างบันไดขึ้นอาคารหอพักหลังที่ 3 มจธ.(ราชบุรี)                  

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (ราชบุรี)            

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร                        267,000 บาท                                             

3.  ลักษณะงาน โดยสังเขป 1. ทำบันได ST-5 ตามรูปแบบ 2. ทำทางลาดคนพิการ ตามรูปแบบ

4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   27 กรกฎาคม 2560       เป็นเงิน     266,839.69 บาท    ( สองแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์ )     

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)      จำนวน        3         แผ่น      

5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก )           จำนวน       1         แผ่น      

5.3  แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข )     จำนวน        -         แผ่น      

5.4  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6 )       จำนวน        1         แผ่น      

5.5  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 พ)   จำนวน        -         แผ่น      

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1  นายประพนธ์               เรืองวุฒิชนะพืช                 

6.2  ว่าที่ ร.ต. ณภพ              ยางสูง                                                                                        6.3  นายอภิชาติ                   ไม้น่วม                                  

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next