ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
วัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเปรียบราคา (กรณีที่ 3)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > วัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเปรียบราคา (กรณีที่ 3)

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักสวนอุตสาหกรรม

1. ชื่อโครงการ วัสดุการศึกษา  จำนวน 4 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักสวนอุตสาหกรรม

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,000 บาท  (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 10  สิงหาคม  2560

เป็นเงิน   488,134   บาท ราคา/หน่วย ดังรายการต่อไปนี้

3.1 ข้อลดแบบจุดศูนย์กลางไม่สมมาตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.0 นิ้ว ลดเป็นขนาด 0.5 นิ้ว จำนวน 20 ชิ้น

ราคากลางชิ้นละ 8,463.70  บาท รวมเป็นเงิน  169,274   บาท

3.2 ข้อลดแบบจุดศูนย์กลางไม่สมมาตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.5 นิ้ว ลดเป็นขนาด 1.0 นิ้ว จำนวน 15 ชิ้น

ราคากลางชิ้นละ 7,329.50  บาท รวมเป็นเงิน  109,942.50  บาท

3.3 ข้อลดแบบจุดศูนย์กลางไม่สมมาตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.0 นิ้ว ลดเป็นขนาด 1.5 นิ้ว   จำนวน  15 ชิ้น

ราคากลางชิ้นละ 8,827.50  บาท รวมเป็นเงิน  132,412.50 บาท

3.4 ข้อลดแบบจุดศูนย์กลางสมมาตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.0 นิ้ว ลดเป็นขนาด 0.5 นิ้ว  จำนวน 10 ชิ้น

ราคากลางชิ้นละ 7,650.50  บาท รวมเป็นเงิน  76,505  บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  บริษัท ไบโอนิกข์  อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

4.2  บริษัท  แนส พาร์ทแพค จำกัด


5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

            5.1   นายอวิรุทธ์     สุรภาพวดี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next