ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน โดยวิธีการเปรียบเทียบราคา กรณีที่ 3
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน โดยวิธีการเปรียบเทียบราคา กรณีที่ 3

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

1.  ชื่อโครงการ      จ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานกลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร  499,100  บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

3.  ลักษณะงาน โดยสังเขป  เพื่อปรับปรุงสำนักงานให้ตอบสนองต่อการทำงานของบุคลากร

4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ส.ค. 60   เป็นเงิน   499,038.63   บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์) 

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 4 แผ่น

5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)  จำนวน 1 แผ่น

5.3  แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข)  จำนวน 1 แผ่น

5.4  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1  นายประพนธ์   เรืองวุฒิชนะพืช

6.2  ว่าที่ ร.ต. ณภพ   ยางสูง

6.3  นายกิตตินันท์    วงศ์มีทรัพย์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next