ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 80 ตัว
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 80 ตัว

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
โดย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

1.     ชื่อโครงการ เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 80 ตัว โดยวิธีเปรียบเทียบราคากรณีที่ 3

     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  212,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3.  วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 10 สิงหาคม 2560

     เป็นเงิน   205,440   บาท  ( สองแสนห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  บริษัท ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร์ จำกัด

4.2  บริษัท นาราเทค ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      นางสาววันทนา  ภาคถิน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next