ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมช่องแสงอัตโนมัติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมช่องแสงอัตโนมัติ

วันที่ : 11 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

1.  ชื่อโครงการ จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมช่องแสงอัตโนมัติ

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ เคเอกซ์

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร 1,800,000 บาท

3.  ลักษณะงาน

      เนื่องจากเพื่อใช้ในการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆของอาคารเคเอกซ์ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น

4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   9  สิงหาคม 2560    

เป็นเงิน 1,790,285.21 บาท

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

  5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร 4)            

        จำนวน  17  แผ่น

  5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร 5 ก)                                  

        จำนวน  1  แผ่น

  5.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ( แบบ ปร 5 ข)                         

        จำนวน  1  แผ่น

  5.4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร 6)               

        จำนวน  1  แผ่น

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  6.1 นายประพนธ์    เรืองวุฒิชนะพืช             

  6.2 นายผดุง          บุญเพ็ชร               

  6.3 นายธงชัย        ขุนปักษี              

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next